Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Voor gebruik van de website dienen de voorwaarden zorgvuldig te worden gelezen. Alle informatie (waaronder deze voorwaarden) op de website en de informatie betreffende het plaatsen van een order is in het Nederlands. De overeenkomst die wordt aangegaan is tevens in het Nederlands. Door het plaatsen van een order worden deze voorwaarden door u geaccepteerd. De voorwaarden zijn altijd op de website te vinden en kunnen tevens worden verkregen bij Mascot International B.V. via e-mail of reguliere post.

 

1. Uw account

Als u deze website gebruikt, dient u uw gebruikersnaam (login) en wachtwoord geheim te houden en de toegang tot uw computer te beperken, zodat ongeoorloofde toegang tot uw account wordt voorkomen. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U dient ervoor te zorgen dat het wachtwoord geheim en veilig is. Als u het vermoeden hebt dat anderen uw wachtwoord te weten zijn gekomen of dat het wachtwoord door anderen wordt gebruikt, dient u ons hiervan direct in kennis te stellen.

Zorgt u er voor dat de informatie die u ons hebt verstrekt juist en volledig is. Als er na uw aanmelding wijzigingen in deze gegevens optreden, dient u ons direct in kennis te stellen.

Mascot International B.V. behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht toegang tot de website te weigeren, een account te sluiten, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te weigeren. Als wij een bestelling weigeren, zal geen betaling van het bedrag worden gevorderd.

 

2. Ontvangst van order en aangaan overeenkomst

2.1 Orderprocedure

Wanneer u uw bestelling plaatst om een product op de website te kopen, sturen wij u een bevestiging per e-mail, die de ontvangst van de bestelling bevestigt en alle informatie over uw bestelling bevat. U wordt aangeraden de bevestiging te controleren en Mascot International B.V. in kennis te stellen wanneer u van mening bent dat de bevestiging niet overeenkomt met de geplaatste bestelling. U wordt aangeraden de orderbevestiging op te slaan en eventueel te printen.

Met uw bestelling doet u ons een aanbod om een product te kopen. De bestelling is door ons aanvaard wanneer wij het product naar u zenden en u per e-mail een bevestiging van de verzending ontvangt of wanneer wij u meedelen dat het product gereed voor afhalen is. Wij hebben de order volledig aanvaard wanneer wij u een e-mail met een bevestiging van de verzending hebben gezonden. Wanneer u een bestelling plaatst, verzoekt u om het aangaan van een overeenkomst met Mascot International B.V.. Mascot International B.V. is eigenaar van het product totdat u het volledig bedrag van het product hebt betaald en Mascot International B.V. het bedrag heeft ontvangen.

2.2 Factuur

Direct na het verzenden van de order zal Mascot International B.V. u een factuur per e-mail sturen.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen en valuta

De geldende prijs is de prijs die op de dag van de bestelling bij het product op de website staat vermeld. Het product wordt in EUR afgerekend. Alle prijzen, toeslagen en kosten worden op de website, orderbevestiging en factuur in EUR aangegeven.

Prijzen worden inclusief toeslagen aangegeven, en met of zonder btw zoals aangegeven bij de prijs.

3.2 Leveringskosten

Als het product op een aangegeven adres dient te worden geleverd, wordt er een bedrag voor het dekken van de verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten staan vermeld op het orderoverzicht dat door u wordt bevestigd, en staan tevens vermeld op de orderbevestiging die per e-mail wordt verzonden.

Als het product bij Mascot International B.V. wordt opgehaald, worden er geen leveringskosten in rekening gebracht.

3.3 Betalen met betaalkaart

Betaling kan geschieden met de geaccepteerde betaalkaarten die op de website worden vermeld. Het bedrag wordt pas van uw bankrekening afgeschreven nadat u de producten heeft ontvangen.

Betalingen via de website worden behandeld door AltaPay. De betaaloplossing van AltaPay is gebaseerd op SSL, wat wil zeggen dat de gegevens die in verband met een betalingstransactie worden verstrekt, worden beschermd door middel van encryptie. Betaalkaart- en bankrekeninggegevens worden in het kader van betaling en validatie gecodeerd doorgegeven, en de gegevens worden niet door Mascot International B.V. geregistreerd of op andere wijze opgeslagen.

3.4 Betalen op rekening

Betaling kan ook geschieden op rekening/factuur als Mascot International B.V. deze mogelijkheid aanbiedt. De voorwaarden hiervoor worden afzonderlijk met Mascot International B.V. overeengekomen.

 

3.5 Te late betaling

Het bedrag is verschuldigd op het moment van verzending van het product, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.  De verzending geschiedt op voorwaarde dat de gebruikte betaalkaart voldoende dekking biedt.

Bij te late betaling, bijvoorbeeld in het geval dat het gefactureerde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, zullen de kosten van een herinnering in rekening gebracht worden volgens de huidige wetgeving.

Vertragingsrente wordt in rekening gebracht vanaf de vervaldag en tot betaling is ontvangen.

 

4. Levering

4.1 Leveringstermijn

Levertijd 3 - 7 werkdagen.

Als de verzending van de bestelde producten is vertraagd, zal Mascot International B.V. u via het door u opgegeven e-mailadres hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

5. HERROEPINGSRECHT

U kunt hier informatie over herroeping vinden.

 

6. RECLAMATIE – FOUTEN EN GEBREKEN

6.1 Algemeen

U wordt verzocht het product onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en te onderzoeken, onder andere wordt u verzocht te controleren of het product geen beschadigingen heeft en overeenkomt met het bestelde product.

6.2 Klachttermijn bij reclamaties

Voor alle producten geldt een recht van reclamatie van 24 maanden. U kunt zich daarom niet beroepen op fouten en gebreken die later dan 24 maanden na de levering van het product aan het licht zijn gekomen tenzij op grond van het toepasselijke recht een langere termijn geldt.

Eventuele fouten of gebreken aan het ontvangen product dienen binnen redelijke termijn nadat ze zijn ontdekt of behoorden te zijn ontdekt, kenbaar te worden gemaakt. Als er binnen twee maanden nadat het gebrek is ontdekt wordt gereclameerd, is de reclamatie tijdig kenbaar gemaakt.

Het recht van reclamatie geldt alleen voor fouten en gebreken aan het product, die aanwezig waren op het moment van levering, en niet voor fouten en beschadigingen die zijn ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik in strijd met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzing, of wanneer het product na ontvangst is beschadigd.

6.3 Reclamatie en retournering

Het retourneren van producten die fouten of gebreken vertonen, waaronder de producten die gerepareerd of geruild dienen te worden, geschiedt voor rekening van Mascot International B.V., maar voor uw risico. Daarom wordt u verzocht het te retourneren product goed te verpakken. Bij het retourneren dient te worden aangegeven waaruit de fout of het gebrek bestaat. U dient een kopie van de orderbevestiging en/of factuur bij te voegen.

Retourneringen en reclamaties dienen u naar het onder punt 5.1. aangegeven adres te zenden.

6.4 Reparatie en ruilen

Als het product binnen de onder punt 6.2. vermelde termijn fouten of gebreken vertoont, waarover tijdig is gereclameerd, heeft u in principe de keuze tussen:

  1. Mascot International B.V. te verzoeken het gebrek te verhelpen
  2. een ander product te laten leveren, dat overeenkomt met de overeenkomst (omruilen),
  3. een passende korting op de koopsom te verzoeken of,
  4. de koop te ontbinden als het gebrek dat rechtvaardigt.

U kunt geen reparatie of omruiling eisen als dit onmogelijk is of onevenredig hoge kosten voor Mascot International B.V. met zich meebrengt.

Als Mascot International B.V. reparatie of ruilen aanbiedt, kunt u geen korting op de koopsom of ontbinding van de koop eisen.

Mascot International B.V. dient binnen redelijke termijn aan het verzoek om reparatie van fouten en gebreken uit te voeren te voldoen. Als dit niet gebeurt, kunt u een passende korting op de koopsom, ontbinding van de koop, of ruilen eisen.

Als reparatie niet mogelijk is, betaalt Mascot International B.V. in plaats daarvan de koopsom en de eventuele aangetoonde kosten van het retourneren terug.

6.5 Aansprakelijkheid

Mascot International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u, behoudens hetgeen is vermeld in bovenstaande punten.Mascot International B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief verlies van data of gevolgschade.

 

7. persoonsgegevens

In ons Privacy- en cookiebeleid kunt u meer lezen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

8. auteursrecht, juridische verklaring en databankrechten

De gehele inhoud van de website en de samenstelling van de inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, beelden en software zijn eigendom van Mascot International B.V. of leveranciers van de inhoud (waaronder Mascot International A/S) en worden beschermd door Europese en internationale auteursrechten en wetten ten aanzien van databankrechten.

Alle software die op deze website wordt gebruikt, is eigendom van Mascot International A/S of de softwareleveranciers, en worden beschermd door nationale, Europese en internationale auteurswetten.

U mag geen onderdelen van de inhoud van de website exporteren of hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mascot International B.V..U mag in het bijzonder geen gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke datavergarings- en dataexporttechnieken (eenmalig noch herhaaldelijk) met het doel om wezenlijke onderdelen van de website te gebruiken. Bovendien mag u niet uw eigen databank aanmaken en/of uitgeven, die wezenlijke onderdelen van de website bevat (zoals bijv. onze prijzen of productoverzichten).

 

9. Wijzigingen van diensten of uitbreiding van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen op onze website, in ons bedrijfsbeleid en in deze voorwaarden aan te brengen. Uw gebruik van de website en uw orders zijn ondergeschikt aan het beleid en de voorwaarden die gelden op het moment dat u de website gebruikt of producten bij ons bestelt, tenzij de wet een wijziging van dit beleid of deze voorwaarden eist (in dat geval zullen deze wijzigingen ook gelden voor uw eerdere bestellingen). Indien een bepaling in deze voorwaarden ongeldig of door een of andere oorzaak niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de betreffende voorwaarde buiten beschouwing worden gelaten en daarmee geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.

 

10. Overmacht

Mascot International B.V. of Mascot International A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebrekkige naleving van onze verplichtingen op grond van deze voorwaarden, wanneer de vertraging of gebrekkige naleving het gevolg is van overmacht. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

11. rechtskeuze en relatieve competentie

Uw gebruik van de website, iedere aankoop die u verricht op de website en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden beschouwd als plaats te hebben gevonden in Nederland. U accepteert, net als wij, onderworpen te zijn aan de niet-exclusieve relatieve competentie van de Nederlandse rechtbank. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

12. bijzondere bepalingen voor ondernemers

Bovenstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor ondernemers, echter met de volgende wijzigingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.1 Herroepingrecht

Ondernemers hebben geen herroepingrecht.

12.2 Recht van reclamatie

De reclamatietermijn is 1 jaar na de oorspronkelijke factuurdatum. Ruilen of reparatie heeft niet tot gevolg dat er een nieuwe reclamatietermijn gaat lopen.

12.3 Betalen

Als de producten bij de bestelling niet met een betaalkaart zijn betaald, gelden de algemene betalingsvoorwaarden die tussen Mascot International B.V. en klant zijn overeengekomen.

 

13. Beheer van de website

https://www.mascotwebshop.nl/ wordt beheerd en onderhouden door Mascot International B.V. en Mascot International A/S CVR-nr: 13 86 33 85 gezamenlijk. Voor meer informatie over Mascot International A/S zie www.mascot.dk